फोन:
+९७७ ०१-४५२१२४१, ४५१०६५९
ई-मेल:
info@dcgf.gov.np

साझेदारी स्वामित्व संरचना

क्रम संख्याशेयरधनी सस्थाहरुशेयर रकम(रुपैयाँ)प्रतिशत
नेपाल सरकार९,000,000,000.00९0%
नेपाल राष्ट्र बैंक१,000,000,000.00१0%
जम्मा१0,000,000,000.00१00%