फोन:
+९७७ ०१-४५२१२४१, ४५१०६५९
ई-मेल:
info@dcgf.gov.np

ऐन तथा नियमहरू

ऐन

क्र.सं.शीर्षकप्रकाशित मितिडाउनलोड
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३-(अंग्रेजी)२०७९-०६-०४
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३-(नेपाली)२०७५-०५-१४
निक्षेप सुरक्षण रकम सम्बन्धी सूचना२०७९-०५-१५

नियमावली तथा विनियमावलीहरु

क्र.सं.शीर्षकप्रकाशित मितिडाउनलोड
कर्जा-सुरक्षण-नियमावली-२०७५ (चौथो संशोधन २०८० समेत)२०८०-०७-०२
कर्जा-सुरक्षण-नियमावली-२०७५ (तेश्रो संशोधन समेत)२०७९-१०-०५
निक्षेप सुरक्षण नियमावली, २०७५२०७५-०५-१४
खरिद तथा आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०७३२०७६-०८-२४
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष कर्मचारी सेवा,शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७४२०७९-०६-०४
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट. सेवाको शर्त, पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा सम्बन्धी नियमावली, २०७५२०७९-०७-०७
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष लगानी विनियमावली(चौथो संशोधन), २०७४२०७९-०५-०९
लिलाम सम्बन्धी विनियमावली, २०७३२०७५-०५-१४
कागजात धुल्याउने विनियमावली, २०७३२०७५-०५-१४

निर्देशिका, कार्यविधि तथा फारमहरू

क्र.सं.शीर्षकप्रकाशित मितिडाउनलोड
घर वहालमा लगाउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८२०७९-०६-०४
कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार२०७८-०६-०४
जोखिम व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६२०७६-१०-२७
व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७६२०७६-१०-२७
आन्तरिक लेखा परिक्षण कार्य निर्देशिका, २०७३२०७५-०५-१४
मौजुदा सूची दर्ताको फारम२०७६-०४-२८