Saturday, 02 March, 2024
Phone:
+977-1-4521241, 4510659
Email:
info@dcgf.gov.np

Vacancy Notices

S.N.TitlePublished DateDownload
1नियुक्ति लिन आउने सम्बन्धी सूचना2024-02-08
2तह ७ अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2024-01-31
3तह ६ सहायक अधिकृत (आ.प्र) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2024-01-31
4तह ५ प्रधान सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2024-01-31
5तह ४ सहायक पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2024-01-31
6लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना2024-01-22
7Exam Schedule Notice2023-08-02
8प्रवेशपत्र वितरण सम्बन्धि सूचना2023-08-01
9कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-६2023-07-13
10कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-७2023-07-12
11कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-८2023-07-11
12कार्य क्षमताको मुल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना तह-९2023-07-10
13तह ६ सहायक अधिकृत पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना2023-06-23
14तह ७ अधिकृत पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना2023-06-22
15तह ८नायब प्रबन्धक पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना2023-06-22
16तह ९ प्रबन्धक पदमा वढुवा हुने सम्बन्धी सूचना2023-06-21
17कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा बढुवाको पेश गर्ने समय थप गरिएको सूचना2023-06-18
18तह ६ सहायक अधिकृत पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना प्रकाशन2023-03-20
19Written exam result and interview schedule2023-03-02
20Vacancy Notice for Promotion by Performance Appraisal2023-01-27
21Vacancy notice for different post by internal competition examination2023-01-27
22Vacancy Notice for different post by open competitive examination2023-01-27
23Additional notice regarding promotion and internal competition job application2023-01-27
24Job Application Form2023-01-26
25Notice of recommendation for promotion to the post of Level 6 Assistant Officer2023-01-18